أرشيف وسام : Proxy

Using Proxy in the terminal – أستخدام بروكسي في التيرمنال

لأستخدام بروكسي في التيرمنال نفذ التالي : [email protected]:~$ export http_proxy=”http://username:[email protected]:port/” استبدل عنوان البروكسي بالبروكسي الخاص بك للتأكد من عمله نفذ التالي : [email protected]:~$ set | grep “http_proxy”